Action Synergy S.A. е организация, която се занимава с изследвания и развитие в областта на информационните технологии (ICT R&D),  развива дейност, основана на знания, активно участва в разработването на образователни технологии, обучителни методологии и електронни курсове на обучение. Action Synergy S.A. има дългогодишен опит в управлението и координацията на европейските проекти. От създаването си през 1986 г. организацията е участвала в значителен брой образователни проекти на ЕС по програми като COMETT, PETRA, Сократ, Леонардо да Винчи, ADAPT, TEMPUS, PHARE, Дистанционно обучение, Програмата за учене през целия живот и Еразъм+.

 

Ключови експертни области:

 

-организиране на образователни дейности за социално приобщаване на уязвими групи

-организиране на обучения за учители по иновативни методологии

-управление, организация и планиране на транснационални европейски проекти свързани с образование и обучителни програми.

-създаване на връзки между университети и предприятия, занимаващи се с технологично и регионално развитие

-организация на проекти за мобилност

-организация на онлайн обучителни курсове

-организация на квалификационни курсове за млади хора

-насърчаване и организиране на възможности за учене през целия живот и допълнителни квалификации

-развиване на синергии на местно, национално и международно равнище

-анализи на образователни нужди

-развитие на курсове и модули за употреба на иновативни методологии като отворено/гъвкаво учене и онлайн учене

-качествено развитие

 

Action е много активна в насърчаването на социалното приобщаване. Координира KA3 (ключова дейност 3) на проекта yMIND по програмата Erasmus+, който се занимава с трансфер и развитие на добри практики, свързани с превенцията на тормоза и полово базираното насилие. Специализира в прилагането на драма методи в преподаването на учебната програма в основни училища. Партньор е по проекта EUBULLY, който цели използването на драма методи за борба с тормоза (в училище).

Website: http://www.action.gr