Στη Βουλγαρία διοργανώθηκαν με επιτυχία δύο διαφορετικές εκπαιδεύσεις Εκπαιδευτικών: Σεβλίεβο (Απρίλιος 2019) και Στάρα Ζαγόρα (Ιούνιος 2019). Συνολικά 48 συμμετέχοντες συμμετείχαν σε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Η 1η ομάδα συμμετεχόντων περιλάμβανε εκπαιδευτικούς και σχολικούς ψυχολόγους, ενώ η 2η ομάδα περιλάμβανε καθηγητές, φοιτητές πανεπιστημίου και διδακτορικούς, καθώς και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών.

Τα σχόλια που έλαβαν από τους συμμετέχοντες μετά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ήταν πολύ θετικά λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του προγράμματος, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τις μεθοδολογίες και το υλικό που παρουσιάστηκε.