Η Μέθοδος Δημιουργικής Μάθησης είναι μια μέθοδος που βασίζεται στη χρήση θεατρικών τεχνικών.  Έχει αναπτυχθεί για παιδιά δημοτικού σχολείου και βασίζεται στην αρχή ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης σε σύγκριση με το να είναι παθητικοί ακροατές.

Η χρήση των τεχνικών θεάτρου στο δημοτικό σχολείο έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσματική για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των παιδιών (δείτε για παράδειγμα το έργο του Kieran Egan, Dewey και  Jean Piaget). Ασχολείται παράλληλα με την γλωσσική νοημοσύνη, τη λογική νοημοσύνη, τη χωρική νοημοσύνη, τη σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη, τη διαπροσωπική νοημοσύνη, την  ενδοπροσωπική νοημοσύνη και την φυσιογνωστική νοημοσύνη. Κάνει το μάθημα πιο ελκυστικό και στηρίζει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την εκπαιδευτική επίδοση των μαθητών.

Ο στόχος της Μεθόδου Δημιουργικής Μάθησης δεν είναι να προωθήσει την μονομερή χρήση του θεάτρου στο  σχολικό πρόγραμμα αλλά να ενσωματώσει τις θεατρικές τεχνικές στα βασικά μαθήματα του σχολείου (γλώσσες, μαθηματικά, φυσική, κλπ.) και να  χρησιμοποιήσει το θέατρο για να ενισχύσει τη μάθηση συγκεκριμένων θεμάτων του σχολικού προγράμματος. Βασίζεται στην κοινή παιδαγωγική θέση όπου η μίμηση, η δράση, η αναπαράσταση είναι οι τρόποι όπου ένα παιδί επιλέγει αυθόρμητα  να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του και να μάθει από αυτό. Το θέατρο, ως σημείο συνάντησης διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης, δίνει στο παιδί την ευκαιρία να εξερευνήσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του, να ξεδιπλώσει την προσωπικότητα του.

Σαν δραστηριότητα, ιδιαίτερα συλλογική, ευνοεί την κοινωνικοποίηση του παιδιού καθιστώντας το παιδί  “εθισμένο’ στο επικοινωνιακό και ομαδικό πνεύμα. Η Μέθοδος Δημ ιουργικής Μάθησης, μέσα από 10 βήματα, διαθέτει πληροφορίες και οδηγίες  στον εκπαιδευτικό  για να δημιουργήσει το δικό του σενάριο σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα και να το χρησιμοποιήσει στην τάξη. Επίσης, περιλαμβάνει οδηγίες για να διαχειριστεί την μετάβαση από την δημιουργική μάθηση στην παραδοσιακή μάθηση. Διαθέτει στον εκπαιδευτικό παραδείγματα σεναρίων ιεραρχημένα σε 6 διαφορετικές κατηγορίες : Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική, Μαθηματικά και διάφορα άλλα. Η Μέθοδος Δημιουργικής Μάθησης μπορεί να υπάρξει εδώ. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται σε κάποια κανονικά σχολεία αλλά θα ήταν πολύ αποτελεσματικό εάν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στα πολυπολιτισμικά σχολεία.