Η Μέθοδος Μοντεσσόρι είναι ευρέως γνωστή και εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο. Αναπτύχθηκε στην Ιταλία από την παιδαγωγό Μαρία Μοντεσσόρι και βασίζεται σε 5 βασικές αρχές.

1. Σεβασμός στο παιδί: Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν σεβασμό στα παιδιά όταν τα βοηθούν να κάνουν πράγματα και να μάθουν τον εαυτό τους. Όταν τα παιδιά έχουν επιλογές, μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη αυτονομία γνώσεων και την θετική αυτό-εκτίμηση.

2. Αφομοιωτικός νους:  Τα παιδιά εκπαιδεύονται και μαθαίνουν από το περιβάλλον τους. Αλλά αυτό που μαθαίνουν εξαρτάται πάρα πολύ από τους δασκάλους, τις εμπειρίες και το περιβάλλον τους.

3. Ευαίσθητες περίοδοι: Σύμφωνα με την Μοντεσσόρι , υπάρχουν ευαίσθητες περίοδοι για τα παιδιά, τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και μπορούν να μάθουν ευκολότερα συγκεκριμένες δεξιότητες.   Αν και όλα τα παιδιά βιώνουν τα ίδια αναπτυξιακά ορόσημα (π.χ.  περίοδος για τη γραφή), το αποτέλεσμα και η χρονική στιγμή είναι διαφορετική για κάθε παιδί. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να παρατηρώντας να εντοπίσει την συγκεκριμένη περίοδο και να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον.

4. Το προετοιμασμένο περιβάλλον: Η Μοντεσσόρι πίστευε ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα σε ένα προετοιμασμένο περιβάλλον, ένα μέρος στο οποίο τα παιδιά μπορούν να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους. Η ελευθερία είναι το βασικό χαρακτηριστικό ενός προετοιμασμένου περιβάλλοντος. Εφόσον τα παιδιά μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον είναι ελεύθερα να εξερευνήσουν υλικά της δικής τους επιλογής, αφομοιώνουν αυτό που βρίσκουν εκεί.

5. Αυτό-εκπαίδευση: Τα παιδιά που συμμετέχουν ενεργά σε ένα προετοιμασμένο/δομημένο περιβάλλον όπου έχουν ελευθερία επιλογών, αυτό-εκπαιδεύονται απόλυτα.

Στα πρώιμα στάδια της, η Μέθοδος Μοντεσσόρι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη. Τα παιδιά που δίδαξε η Μαρία Μοντεσσόρι  θεωρούνταν σχεδόν ‘χαμένες περιπτώσεις’ που δεν μπορούσαν να μάθουν πώς να γίνουν μέλη της κοινωνίας. Ωστόσο, αφού η μέθοδος Μοντεσσόρι βασίζεται στην ανεξαρτησία και τη συνεργασία μπορεί να δώσει στα παιδιά τις γνώσεις  και τις ικανότητες που χρειάζονται για να ζήσουν στην κοινωνία και να αναπτύξουν αυτοπειθαρχία και ανεξαρτησία,  Η μέθοδος Μοντεσσόρι δίνει επίσης τη δυνατότητα στα παιδιά, μέσω της συνήθειας και της εξάσκησης να ανταποκριθούν κατάλληλα σε κοινωνικές περιστάσεις. Η πειθαρχία στη οποία συνηθίζει το παιδί δεν περιορίζεται στο σχολικό περιβάλλον αλλά εκτείνεται στην κοινωνία.

Μέσω της αντίληψης της αυτοπειθαρχίας  το παιδί μαθαίνει στην. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν τα παιδιά ακολουθώντας το όραμα της Μοντεσσόρι είναι η αισθητηριακή διδασκαλία, οι  πρακτικές δεξιότητες  της ζωής και η αυτοπειθαρχία. Μια άλλη διάσταση της μεθόδου Μοντεσσόρι η οποία είναι σημαντική για τα παιδιά των προσφύγων (καθώς και για τα παιδιά των μεταναστών/των μειονοτήτων) είναι η ένταξη της οικογένειας στην εκπαιδευτική μέθοδο. Σύμφωνα με την προσέγγιση Μοντεσσόρι, τα μέρη που ζουν τα παιδιά  και τα σχολεία στα οποία φοιτούν συνιστούν κοινωνικές μεθόδους/εργαλεία και είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται τα παιδιά και στα δύο.

Με τα χρόνια η εκπαίδευση Μοντεσσόρι  έγινε δαπανηρή και συνήθως είναι προσβάσιμη  από  παιδιά εύπορων οικογενειών.

Ωστόσο, η χρήση της μεθόδου Μοντεσσόρι για θέματα κοινωνικής ένταξης  θα είναι πολύ ωφέλιμη για τα παιδιά των προσφύγων /μεταναστών/μειονοτήτων.  Σκοπός του προγράμματος δεν είναι ούτε να εκπαιδεύσει δασκάλους με το σύστημα Μοντεσσόρι , ούτε να μετατρέψει τα πολυπολιτισμικά σχολεία σε σχολεία Μοντεσσόρι αφού αυτό δεν είναι δυνατό  για πολλούς λόγους (συμπεριλαμβανομένου της νομοθεσίας).

Ωστόσο, σκοπός του είναι να προωθήσει την ένταξη στοιχείων, αρχών, αξιών και εργαλείων της μεθόδου Μοντεσσόρι στα σχολεία ώστε να ενισχυθεί η αυτόνομη και δημιουργική μάθηση στις  πολυπολιτισμικές  τάξεις.

Click to open the pdf Waterpark Montessori International in Greek