Главна цел на проекта е да улесни социалното приобщаване на децата с бежански,  мигрантски и/или малцинствен произход в училищната среда. Първата задача, която проекта си поставя  е да подпомогне учителите и преподавателите, които работят в мултикултурни училища (училище с увеличен брой деца с бежански, мигрантски и/или малцинствен произход) за ефективно повишаване на образователните резултати в клас чрез прилагане на творчески методи на обучение. Втората задача  е постигане на измерими образователни резултати при децата за подобряване на социалното им приобщаване. Проектът адресира ученици в началната и прогимназиална степен на основното училище, тъй като те са от ключово значение за успешното по-нататъшно интегриране на децата в образователния процес.