Σε επίπεδο ΕΕ

 • Προώθηση και εφαρμογή τεκμηριωμένης πρακτικής ως πολιτική προτεραιότητα και στηρίξτε εκείνες τις μεθοδολογίες, όπως το SEDIN, οι οποίες έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες μέσα στην τάξη.
 • Συνέχιση της χρηματοδότησης έργων όπως το SEDIN λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχει σε εκπαιδευτικούς από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης για να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και επειδή, για ορισμένες περιοχές, η ΕΕ μπορεί να είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης για τέτοιες πρωτοβουλίες.
 • Βελτίωση του συντονισμού και του διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπουργείων παιδείας. Συχνά, μια πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή, δεν λαμβάνει συνεχή υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεων.

Σε εθνικό / κρατικό επίπεδο

 • Εντολή, προώθηση και παροχή καθοδήγησης για επαγγελματική ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο, ώστε να περιλαμβάνει δημιουργικές μεθοδολογίες.
 • Προσαρμογή του εθνικού συστήματος αξιολόγησης ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιες μεθοδολογίες και οι μαθησιακές και κοινωνικές ικανότητες που προωθούν.
 • Επέκταση ή δημιουργία ροών χρηματοδότησης που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων, σχολείων και ακαδημαϊκών για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και μοντελοποίηση άλλων πρακτικών που ενισχύουν τη μάθηση.
 • Παροχή ευκαιριών για μια τέτοιου είδους έρευνα και ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου, αντί για εφάπαξ ευκαιρίες, και διασφάλιση της δομής ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των πρωτοβουλιών.
 • Ανάπτυξη λήψης αποφάσεων μακριά από το κέντρο και πιο κοντά στα σχολεία γενικά, και συγκεκριμένα για συμμετοχή σε πρωτοβουλίες όπως αυτές χωρίς οι εκπαιδευτικοί να χρειάζονται άδεια.
 • Εφαρμογή με μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία δημογραφικής ισορροπίας μεταξύ των σχολείων σε οποιαδήποτε δεδομένη τοποθεσία για να μειωθεί η ανισότητα μεταξύ ορισμένων σχολείων που έχουν 90% παιδιά RMM και γειτονικών σχολείων μόνο 10%.
 • Μείωση των μαθητών ανά τάξη για να διευκολύνεται η ομαδική εργασία.

Σε τοπικό επίπεδο

 • Οργάνωση ενός τακτικού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης σε σχολεία σε οποιαδήποτε τοποθεσία, έτσι ώστε πρακτικές όπως το SEDIN να μπορούν να εφαρμοστούν.
 • Παροχή άδειας και καθοδήγησης στα σχολεία ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν εγκαίρως ειδικά για την επαγγελματική ανάπτυξη και μάθηση, και να παρέχουν έναν αφοσιωμένο μέντορα για να υποστηρίξει την εφαρμογή της νέας πρακτικής / συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης σε εκπαιδευτικά εργαστήρια/σεμινάρια και εντός της τάξης. Στην ιδανική περίπτωση, κάθε σχολείο να έχει ένα τέτοιο άτομο.

Μίμηση του παραδείγματος ορισμένων τοπικών αρχών που ενθαρρύνουν τους διευθυντές να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πρακτικές και παρέχουν (από κοινού) χρηματοδότηση για την υποστήριξη της εφαρμογής.