Εκδόσεις της ΕΕ

Ενσωμάτωση μαθητών από μεταναστευτικά υπόβαθρα σε σχολεία της Ευρώπης: Εθνικές πολιτικές και μέτρα: Αυτή η έκθεση Eurydice διερευνά τι κάνουν οι ανώτατες εκπαιδευτικές αρχές σε όλη την Ευρώπη για να προωθήσουν την ένταξη μαθητών από μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία.

Η Δομή των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Συστημάτων 2018/19: Αυτή η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή της γενικής εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες από το προσχολικό έως το τριτοβάθμιο επίπεδο για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2018/19.

Προετοιμασία των Εκπαιδευτικών για Πολυπολιτισμικότητα: Πώς μπορούν να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που παρουσιάζει ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων, αιτούντων άσυλο και παιδιών μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη

Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη: Πρακτικές, Αντιλήψεις και Πολιτικές: Αυτή η έκθεση Eurydice αναλύει τη σχέση μεταξύ των πολιτικών που ρυθμίζουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη, και τις στάσεις, τις πρακτικές και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.

NESET II – Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Εργατικού Δυναμικού: Συστάσεις Πολιτικής από το συμβουλευτικό δίκτυο εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σχετικά Προγράμματα

EAR: Εισαγωγή της διαλεκτικής μεθόδου στη σχολική εκπαίδευση ως βασικό χαρακτηριστικό, που προάγει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε μια δημοκρατική κοινωνία, με την υποστήριξη των θεατρικών τεχνικών.

Diverse: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης στη σχολική τάξη μέσω μεθόδων που βασίζονται στην αφήγηση.

Cisotra: Κοινωνία των πολιτών για κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά την μετάβαση στον ενήλικο βίο τους.

Πολιτικές ΕΕ

Δήλωση του Παρισιού: Έγγραφο που υπεγράφη από τους Υπουργούς Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015, το οποίο δηλώνει τον πολιτικό στόχο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας, των διακρίσεων και της ριζοσπαστικοποίησης και θέτει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΕ 2020): Το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στον ιστότοπο υπάρχει μια επισκόπηση του τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιώσει την εκπαίδευση των μεταναστών.