AB Yayınları

Göçmen geçmişi olan Öğrencileri Avrupa’daki Okullara Entegre Etme: Ulusal Politikalar ve Önlemler: Bu Eurydice raporu, Avrupa’daki üst düzey eğitim yetkililerinin göçmen kökenli öğrencilerin okullara entegrasyonunu teşvik etmek için neler yaptığını araştırmaktadır.

Avrupa Eğitim Sistemlerinin 2018/19 Yapısı: Şematik Diyagramlar: Bu rapor, Avrupa ülkelerinde 2018/19 okul ve akademik yılı için okul öncesi eğitimden yükseköğretim seviyesine kadar genel eğitimin yapısı hakkında bilgi vermektedir.

Öğretmenleri Çeşitliliğe Hazırlamak: Avrupa’da sayıları giderek artan mülteci, sığınmacı ve göçmen çocukların getirdiği zorluklarla etkin bir şekilde başa çıkmak için öğretmenler nasıl eğitilebilir?

Avrupa’da Öğretmenlik Mesleği Uygulamalar, Algılamalar ve Politikalar: Bu Eurydice raporu, Avrupa’da öğretmenlik mesleğini düzenleyen politikalar ile öğretmenlerin tutum, uygulama ve algıları arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir.

NESET II – Eğitim ve Profesyonel İşgücünün Eğitimi: Eğitim ve öğretimin sosyal boyutu üzerinde çalışan uzmanlar danışma ağı tarafından Politika Önerileri.

İlgili Projeler

EAR: Okul eğitiminde diyalektik yöntemin, tiyatro tekniklerinin desteğiyle öğrencilerin demokratik bir topluma aktif katılımını teşvik eden temel bir özellik olarak tanıtılması.

Diverse: Hikaye anlatımına dayalı yöntemlerle okul sınıfına sosyal katılımı teşvik etmek.

Cisotra: Yetişkinliğe geçişte refakatsiz çocuklar için sosyal içerme için sivil toplum.

AB Politikaları

Paris Bildirgesi: AB Eğitim Bakanları tarafından 17 Mart 2015 tarihinde imzalanan ve AB’nin hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve radikalleşmeyle mücadele politik hedefini açıklayan ve bu hedeflere ulaşmak için bir eylem planı belirleyen belge.

Eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği için stratejik çerçeve (ET 2020): Avrupa Birliği’nin Eğitim ve Öğretim ile ilgili Stratejik Çerçevesi. Web sitesinde göçmenler için eğitimi geliştirmek amacıyla Avrupa Komisyonu’nun neler yaptığına dair bir genel bakış bulunmaktadır.