Сдружение “Център за творческо обучение” (СЦТО) е организация с нестопанска цел, създадена с цел промяна в образованието и обучението за ефективно развиване на ключови компетентности.

Сред основните дейности на СЦТО са обученията за учители и младежките инициативи. Подкрепена с национално и международно финансиране по проекти, СЦТО се стреми към холистичното развитието на учениците; подкрепа за училищата при въвеждането и прилагането на творчески методи на преподаване; подкрепа за учителите и развитие на техните умения, за да бъдат адекватни на промените чрез иновации и новите методи в класната стая.

СЦТО предлага курсове за обучение на учители от начални, средни и средни училища, по програми, одобрени и признати от българското Министерство на образованието и науката (в съответствие с българското законодателство). Между 2012 и 2015 г. CCTA е обучила повече от 2500 учители като в процеса си е партнирала с националните и регионалните образователни органи. Нашата работа в областта на обучението на педагогически и други специалисти е сертифицирана по ISO 9001: 2015.

В допълнение към броя на успешно реализираните международни младежки проекти и инициативи, финансирани по европейските програми „Учене през целия живот“ и „Еразъм“, СЦТО работи и за социалната интеграция на децата от националните малцинства. В тази област успешно си партнирахме с Община Ихтиман, Община Севлиево, РУО Силистра и редица училища за иницииране и изпълнение на проекти, финансирани от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

От 2016 г. СЦТО работи по международния проект „Емпатични и подкрепящи учители – ключ към качественото и ефективно образование“ (EMPACT, референтен номер 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD), финансиран от ЕК в рамките на Еразъм + KA3 – Подкрепа за реформа на политиката, вид дейност: Проекти за бъдещо сътрудничество. Проектът е разработен от експерти на СЦТО в тясно сътрудничество с екипа на бенефициента от Тракийски университет в Стара Загора. Този тригодишен проект се занимава с предотвратяването на преждевременно  напускане на училище, предоставяйки на учителите методологическа подкрепа и квалификационно обучение, което ще им позволи да осигурят приобщаващо и подкрепящо образование въз основа на концепцията за „педагогика за всички“.

СЦТО успешно сътрудничи с Министерството на образованието и неговите регионални управления. Организацията поддържа продуктивни и директни контакти с повече от 700 основни и средни училища в България – една трета от общия брой училища в страната.

Уебсайт: https://cct.bg