Το Centre for Creative Training Association (CCTA) είναι μια μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε με στόχο να εργαστεί για την αλλαγή στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – μια αλλαγή στην  Πρακτική Εκπαίδευση κατά την οποία θα αποκτούνται αποτελεσματικά οι βασικές δεξιότητες. Οι δραστηριότητες του CCTA επικεντρώνονται στη δια βίου μάθηση και στην απασχόληση για νέους, καθώς και στην εφαρμογή  μιας σφαιρικής προσέγγισης στην γενική εκπαίδευση.

 

Μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων της CCTA είναι η κατάρτιση των εν ενεργεία δασκάλων  και οι πρωτοβουλίες για τους νέους. Με την εθνική και διεθνή χρηματοδότηση του project το CCTA έχει στόχο την ανάπτυξη  των βασικών  δεξιοτήτων των μαθητών, την ενίσχυση των σχολείων να εφαρμόσουν δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας,  την στήριξη των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να  εξοικειωθούν με τις τελευταίες καινοτομίες και μεθόδους στην τάξη.

 

Το CCTA παρέχει οργανώνει για τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας  και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης για προγράμματα εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Επιστημών της Βουλγαρίας (σύμφωνα με την Βουλγάρικη Νομοθεσία). Μεταξύ του 2012 και 2015 το CCTA εκπαιδεύτηκαν δια ζώσης περισσότεροι από 2.500 εκπαιδευτικοί. Για αυτά τα σεμινάρια συνεργάστηκαν με τις τοπικές και περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές -συνεργάτες του CCTA. Η δουλειά μας στον τομέα της παιδαγωγικής κατάρτισης και των άλλων τομέων είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015.

 

Το  CCTA συμμετέχει σε προγράμματα  που ασχολούνται με τις ανάγκες των μαθητών και των νέων με την οικονομική στήριξη εθνικών και διεθνών  πόρων. Εκτός αυτού, στον αριθμό των διεθνών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών  για νέους που υλοποιήθηκαν επιτυχώς , χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα LLP και Erasmus+, έργα του CCTA για θέματα που αφορούν στην κοινωνική ένταξη  παιδιών από εθνικές μειονότητες. Σε αυτό τον τομέα συνεργαστήκαμε με επιτυχία με το Δήμο Ιhtiman, το Δήμο Sevlievo, το Περιφερειακό  τμήμα εκπαίδευσης της  Silistra και με σχολεία  για την  υλοποίηση projects, χρηματοδοτούμενων από το Κρατικό Eκπαιδευτικό Κέντρο Ένταξης  Παιδιών και Μαθητών από Εθνικές Μειονότητες-Centre for Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities (CEICSEM).

 

Από το 2016 το CCTA εργάζεται  για το πρόγραμμα  “Empathic and supportive teachers –  key to quality and efficiency in education”  (EMPACT, ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Erasmus+ KA3 – Support for policy reform, action type: Forward looking cooperation projects. To πρόγραμμα αναπτύχθηκε από ειδικούς του CCTA σε στενή συνεργασία με την ομάδα του δικαιούχου από το University of Trakia στην  Stara Zagora. Το πρόγραμμα αυτό διάρκειας 3 ετών έχει στόχο να αντιμετωπίσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ESL) εφοδιάζοντας τους εκπαιδευτικούς με την μεθοδολογική στήριξη και την επαγγελματική κατάρτιση με στόχο να παρέχουν εκπαίδευση με ελεύθερη πρόσβαση και ενισχυτική εκπαίδευση,  που θα στηρίζεται στην ιδέα της “εκπαίδευσης για όλους”.

 

Το CCTA συνεργάζεται με επιτυχία με το Υπουργείο Απασχόλησης της Βουλγαρίας και τα Περιφερειακά Τμήματα του.

Ο οργανισμός διατηρεί ε επαφές με περισσότερα από 700 σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Βουλγαρίας – τα ένα τρίτο του συνόλου των σχολείων της χώρας.

 

Website: https://cct.bg