Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μια έρευνα ανάλυσης της κατάστασης για να εντοπίσει: (i) την κατάσταση που σχετίζεται με τη συμμετοχή παιδιών με προσφυγικό /μεταναστευτικό/μειονοτικό υπόβαθρο στα δημοτικά σχολεία, (ii) τις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται επί του παρόντος σε αυτά τα πολυπολιτισμικά σχολεία, (iii) το επίπεδο και το περιεχόμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης που ακολουθούνται από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία, (iv) τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά προσφύγων / μεταναστών / μειονοτήτων σε σχέση με την ένταξή τους στα σχολεία, (v) την προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος προς την ένταξη αυτών των παιδιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων σε σχολεία με μεγάλο αριθμό παιδιών προσφυγικού/μεταναστευτικού και μειονοτικού υπόβαθρου στις χώρες εταίρων του προγράμματος (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Τουρκία).

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη συγκριτική έκθεση και τις εθνικές εκθέσεις με τα ευρήματα από κάθε χώρα εταίρο.
Συγκριτική Έκθεση

Συγκριτική Έκθεση

Ανάλυση της κατάστασης-Βουλγαρία

Ανάλυση της κατάστασης -Ελλάδα

Ανάλυση της κατάστασης -Τουρκία

Ανάλυση της κατάστασης -Ισπανία

Ανάλυση της κατάστασης-Ιταλία